VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Flame Media Creators v.o.f.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Flame Media Creators v.o.f., verder te noemen producent.

2. Een verwijzing naar en/of de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Werkwijze

3. Met de voorbereidingswerkzaamheden voor de productie wordt pas een aanvang gemaakt nadat de productieovereenkomst is getekend en de 1e termijnbetaling is voldaan.
4. De productie zal worden gemaakt op basis van overleg met en goedkeuring van opdrachtgever.

5. De producent stelt in overleg met opdrachtgever het script vast en legt dit ter goedkeuring aan opdrachtgever voor. Indien partijen het naar de mening van producent niet eens kunnen worden over het script, heeft producent het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van de 1e termijn-betaling of overigens aanspraak kan maken op schadevergoeding.

6. Met de opnamen begint de producent niet eerder dan nadat opdrachtgever het script heeft goedgekeurd, de 2e termijnbetaling is voldaan en alle materialen, teksten, muziek, afbeeldingen etc. die door de opdrachtgever blijkens het script voor de productie moeten worden aangeleverd, ter beschikking zijn gesteld.

7. Na afronding van de opnamen zal producent een aanvang maken met de montage nadat de 3e termijnbetaling is voldaan. De montage zal in eerste instantie resulteren in een werkkopie, welke producent, op basis van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever, gereed houdt voor bezichtiging en goedkeuring door opdrachtgever.

8. Eerst na goedkeuring van de werkkopie, zal producent de montage werkzaamheden afronden, resulterend in de vertoningsgerede productie (eindproductie).
9. Na het gereed komen van de productie deelt producent opdrachtgever schriftelijk mee dat de productie voor bezichtiging en goedkeuring beschikbaar is.

Goedkeuring

10. Goedkeuring in de zin van deze voorwaarden wordt geacht te zijn verleend in het geval waarin producent schriftelijk materiaal ter goedkeuring voorlegt aan opdrachtgever of opdrachtgever, op basis van een schriftelijke uitnodiging, in de gelegenheid is gesteld materiaal te bezichtigen, en opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen schriftelijk heeft laten weten welke wijzigingen hij aangebracht wenst te zien.

11. Goedkeuring van door de producent voorgelegd materiaal mag door opdrachtgever niet op onredelijke gronden worden onthouden. Dit houdt in ieder geval in dat eerder goedgekeurd materiaal (waarin eventuele door de opdrachtgever goedgekeurde wijzigingen zijn doorgevoerd) in een later stadium geen grond kan zijn goedkeuring te onthouden.

Wijzigingen voor oplevering

12. De producent verbindt zich die wijzigingen in de productie aan te brengen, welke opdrachtgever redelijkerwijs mocht verlangen.
13. Zulks geschiedt indien de wijziging een afwijking betreft ten opzichte van het door de opdrachtgever goedgekeurd script en/of werkkopie en/of eindproductie voor rekening van opdrachtgever.

14. Zulks geschiedt voor rekening van de producent indien er sprake is van een wezenlijke afwijking ten opzichte van het script en/of de werkkopie of indien er sprake zou zijn van technische gebreken.
15. Na het aanbrengen van wijzigingen, wordt wederom de goedkeuring van opdrachtgever gevraagd.

Oplevering

16. Na goedkeuring van het vertoningsgerede productie door opdrachtgever, levert producent de productie op door de productie aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, hetzij feitelijk hetzij door de productie te plaatsen op een voor Opdrachtgever, al dan niet op basis van een toegangscode, toegankelijke plaats, en opdrachtgever daarvan mededeling te doen. Oplevering vindt eerst plaats nadat de einddeclaratie is voldaan.

17. Enig moment van oplevering wordt slechts bij benadering door producent opgegeven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
18. Enige (op)levertermijn wordt verlengd indien opdrachtgever niet of niet tijdig overeengekomen materialen zoals bedoeld in artikel 1 van deze voorwaarden aanlevert, indien opdrachtgever niet of niet tijdig goedkeuring verleent aan het script, de werkkopie of de vertoningsgerede productie of indien er sprake is van een wijziging die voor rekening komt van opdrachtgever op grond van artikel 11. Basismateriaal

19. Het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal gemaakt in het kader van de productieopdracht (basismateriaal), dat al dan niet in de eindproductie is verwerkt, blijft eigendom en onder berusting van de producent. Dit basismateriaal kan voor derden worden gebruikt, tenzij dit mogelijk strijdig is met de belangen van de opdrachtgever, in welk geval producent met opdrachtgever in overleg zal treden. Zolang het niet strijdig is met de belangen van opdrachtgever is de producent gerechtigd de productie en het basismateriaal voor eigen gebruik toe te passen.

Kopieën, anderstalige versies en wijzigingen na oplevering

20. Opdrachtgever is niet gerechtigd kopieën van de eindproductie te (laten) maken, anders dan door producent, die daarvoor de gangbare prijzen zal aanhouden.
21. Opdrachtgever is niet gerechtigd anderstalige versies van de productie te (laten) maken, anders dan door of met toestemming van de producent. Producent zal zijn medewerking c.q. toestemming aan het vervaardigen van een anderstalige versie onthouden indien door de wijze waarop dat gebeurd het gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de technische en/of artistieke kwaliteiten van de productie.

22. Opdrachtgever is niet gerechtigd de eindproductie te wijzigen, anders dan door of met instemming van de producent. Producent zal zijn medewerking c.q. toestemming aan het vervaardigen van een gewijzigde versie onthouden indien door de wijze waarop dat gebeurt het gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de technische en/of artistieke kwaliteiten van de productie. Derden mogen zonder toestemming van de producent nimmer wijzigingen in de productie aanbrengen of de productie of gedeelten daarvan gebruiken in andere producties of televisieprogramma’s